is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlyke raad aan myne dochter, in den smaak van Theophron: aan de huuwbaare jufferschap gewyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34Ó- CAMFE, VADERLYKE RAAD

By gemeene lieden kan in zodanige geva Jen, waarin zy hunne krachten op eene ongewoone wyze moeten infpannen, een glas genever, een kan bier en diergelyke, ten gepasten tyde gegeeven, wonderen doen i terwyl dit integendeel niet half zo veel zou uitwerken , wanneer men hen de waarde deezer verfnapering dubbel in geld wilde geeven. Befchaafde menfchen kan men zekerlyk geen genever aanbieden, noch hun over 't algemeen met aanbiedingen zo regelrecht op het lyf vallen : doch men heeft meer middelen en wyzen , om iemand zinlyk vermaak te bezorgen ; men moet flegts by derzelver keus verftandig genoeg zyn, om perfoonen en omftandigheden behoorlyk te onderfcheiden.

Vermits ik met u, myn kind , dfe kent, en die ik ken, in dit boek fpreek • is het niet eerst noodig, de voorwaarde hier by te voegen, onder welke ik het gebruik van deeze, gelyk van alle foortgelyke leskn der wysheid, rechtmaatig oordeel en u aan. Prys. Ondertusfchen zal ik dezelve, om hen, die ons beiden niet zo goed als wy elfeander kennen, en dus een misbruik'daar-

van