Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85* CAMPE, VADERLYKE RAA»

d) ,, Maak over 't algemeen , zo dikwyls r, gy de menfchen wenscht te overtuigen en „ ovenehaalen, meer gebruik van hunne „ zinnelyke, dan van hunne geestelyke na„ tuur , meer van hun zogenoemd hart, ,, bevindings-vermogen en verbeeldings» „ kracht, dan van derzelver hooger ziels.

„ vermogens , verftand en reden ."

De mensch is en blyft — hy moge voor het overige zyn wie hy wil, hy moge zich op zyn ingebeelde wysheid nog zo zeer verhovaardigen — een zinnelyk en gevoelend wezen, en als zodanig begeert hy ook behandeld te worden. Wie hem kent, rekent op alle hooger beweegredenen , waarvoor de reden flegts vatbaar is, in de meeste gevallen zo veel ais niets , en vestigt zvne fterkfie hoop veelmeer op zodanige begrippen, welke onmiddelyk op de gewaarwordingen en de verbeeldingskracht gegrond zyn. De eerften bezigt hy in de meeste gevallen alleenlyk, om de ydelheid der menfchen te ftreelen, en hen te doen gelooven , «at zy het goede , waartoe men hen tracht

over-

Sluiten