is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische en geneeskundige verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE BEZETENEN. 117

wyzen de ziel ep het ligchaam, naar de hoedanigheid van het voorwerp* Uit het geene wy gezegt hebben blyktklaar, hoe de denkbeelden op verfcheide wyzen worden beledigt, wanneer die denkbeelden in lange niet gewerkt hebben, worden de menfehen daar door zo aangedaan dat ze hen jammcrlyk kunnen ter nederflaan. Niemand zal ontkennen, dat geen gemoedsbeweeging de ziel der menfehen meer kan ontrusten dan de vrees, waar van de oorzaak is de liefde tot zich zelfs, die alle menfehen ingefchapen is, waarom Cicero (e) met recht zegt, NulIa gens tam.fera.nemo onmium-tam.fit immams, Gujus mentém non inbuerit Deorum opinio. Geen wonder den menfch is de vreeze Gods ingefchapen, zyn geweten overtuigt hem van zyne zonden , hy erkent dat de wereldlyke zaaken in zyn machtig beftier zyn, en dat hy alle goedheden en weldaaden des leevensvan God ontfangen heeft, en alle rampfpoeden hem. worden toegebragt tot ftraffen van zyne misdaaden.

Want de Afgodery heeft (gelyk wy te- vooren hebben gezegt) haaren oorfprong van de, Chaldeers, welkers Godsdienst beiiondin eere tebewyzen aan Zon en Maan, en naderhand aan den Duivel of de booze geesten, zy geloofden.

H 3 daC

(O.Tllsc' <lucst- 13.