Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenwoordige Staat

Leeuwarden.

roep op hooger afgekeurd , dan alleen by verdrag.

In 't jaar 1437, °P vrydag na St. Thomas en Jndasdag, vergaderden de twistende Schieringer en Vetkooper Heerfchappen te Leeuwarden, om eenige aanmerkelyke punten te beraamen, tot herftel van 's Lands ruste, die toen wederom verlooren was. Geduurende eenigen tyd verkreeg men hier door den Vrede, die echter wederom ras verbroken werd door de partyzucht van Gabbinga en eenige anderen, 't geen gelegenheid gaf tot een Gaariegger te Leeuwarden met die van Groningen; door den> zeiven ontving men wederom , geduurende eenige jaaren, ruste,.en toen de tweefpalt op nieuws ontbrandde, werd dezelve omtrent 't jaar 1456,, weder geftild door de vreeze voor een' inval van den Hertog van Bourgondie , Philips den Goeden. Deeze had omtrent dien tyd de Friezen vermaand, zich, tot beflisfing hunner dagelykfche oneenigheden, onder zyn opperbeheer te begeeven; doch zonder eenig ander gevolg, dan dat de twistende partyen zich vereenigden, om des noods geweld met geweld te keeren; waar door de aloude vryheid, terwyl de Hertog elders de handen vol werk kreeg, zich weder in vollen luister vertoonde.

Omtrent het jaar 1460, heerschte 'er eere groote partyfehap tusfehen die van Leeuwarden en Dokkum, zodanig zelfs dat de poorters der beide Steden eikanderen dikwerf beroofden; de febranderften begreepen eindelyk, dat uit zulk eene tweefpalt niets dan onheil voor de beide partyen te wachten ftond, waarom zy eene fchorsfing

van

Sluiten