is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 Tegenwoordige Staat

mm* die alle cc Franeker, als in een gemeen midgü. delpunt, famen loopen; zo dat men, langs verfchillende wegen, van deeze Stad kan ryden naar Kingmatille, Peins, Ried , Tjummarum, de Beramen, Harlingen , Bolswerd , Tjum en Spannum enz. Doch onder deezen is wel inzonderheid vermaakelyk , vooral des Woensdags, Donderdags en Saturdags , zynde de weekelykfche Marktdagen van Harlingen, Franeker en Leeuwarden, de algemeene rydweg, die door Midlum, Herbajum, Franeker, Dongjum , Bour en Ried naar Berlikurn , en voorts naar Leeuwarden loopt.

De Jaagvaart van Leeuwarden naar Harlingen loopt ook, voor een gedeelte , door deeze Grieteny , te weeten van Sweins tot Franeker - Raks-eind, alwaar de vaart in de Stads gerechtigheid komt, en in dezelve voortgaat tot aan Kiesterzyl, van waarze wederom, op Grieteny's bodem, voortloopt tot voorby Koningsbuuren, naby Harlingen. Uit deeze algemeene vaart komen verfcheiden byzondere voort, als die naar Sneek en Tjum, die van Franeker naar Achlum, en van Harlingen naar 't zelfde dorp. Ook fchieten nog uit de Stads graft van Franeker de Sixbierumer vaart naar Getzerde zyl, en die naar Dongjum , welke teffens met verfchillende takken naar Schalfum , Peins, Bour, Ried enz. loopt, en dus verder naar Berlikurn cn het Bildt. Doch deeze laatstgemelde vaart, welke, wegens haar menigvuldiggebruik, van grootbelang is, is reeds federt veele jaaren zo droog geweest, dat men dezelve in drooge Zomers naauwlyks kan be-

vaaren;