is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 435

vaaren; buiten twyffel zou dezelve reeds voor Wustsrï langen tyd zyn uitgeflatten, zo niet het eigen G0' belang veeier kontribuanten ten hinderpaal ver» ftrekt had.

Franekeradeel heeft elf dorpen, die elkande. ren dus in order volgen.

r. TJUM of Tzum , eertyds Tzumma , Tzumga of ook Tzumgum genoemd. Dit dorp is zeer uitgeftrekt, en bevat wel 56ftemdraagende plaatfen,en daar onder veele Staten en verfcheiden uitbuurten, als Barrum, Faldum, Tritzum, Laakwerd enz. De Kerk en toren ftaan op een hoog terp, en daarenboven is de toren met een zeer hoog fpTts opgetrokken, zo dat dezelye voor een der hoogften in deeze Provincie wordt gehouden. De Kerkbuurt is vry groot, en beftaat uit eene ruime dubbeleftreek huizen,- ter wederzyden van eene welgevloerde ftraat, en voorts uit drie of vier byftraatjes. Van de Edele Staten onder dit dorp, als Herema, Hermana, Hottinga enz. is weinig meer in weezen behalven de plantagien van eenige; van Nieuw Herema aan de buurt ftaat nog de poort, doch dezelve is voorts, gelyk de overige, eene boere plaats. In 1496 werd Herema State, door Jarich Hottinga, gefterkt met eenige Franeker burgers en bezoldelingen , in brand geftoken; gelyk aan't geheele dorp wedervoer in 1515- wanneer 't zelve door die van Franeker werd vernield. Weleer had men onder die dorp een oud Klooster, Medum genoemd, welken naam twee daarvan, overgebleeven boereplaatfen tot hiertoe hebben behouden. Dit Konvent was geheiligd Ee 4 aan