Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5qö Tegenwoordige Staat

Frawe. . Articulen

KEK.

Ende voer van RAEDTS - BESTELLINGHE der (lede Franeker.

[Syne Furftelycke Doorl. Prins Willem Fredric, Furst toe Nafiauw, Stadthouder ende Capitain Generael van Vrieslandt : de Heeren. Carolus Roorda, Oene van Groveftins ende • Junius Alema : (de Heere Dirck van Baerd abfent zynde ) by het Collegie der Ed. Mog. Heert-n Gedeputeerde Staten van Vrieslandt Gecommitteert zynde, op het verfoeck by Eedelen ende Eygen . erfden der {lede Franeker, aen haer Ed Mog. fchriftelyk gedaen , volgens twee diftincte Refolutien van den 3 July ende den 7 JNovembris, beyde heft leden, fampt by Solemneele Acte van verfoeck ende Submisfie, in dato den 20 defes in het Recesboek van het voorfz. Collegie geregiftreert, om d' onluften ende difpuiten, over de Raedtsbeftellinghe ende verloop van de Finantien in de voorfz, Stadt ontrefen, ende in fwangh gaen* de,te asfopieren ende wegh te nemen;hebben, nae gedaene befchryvinge van Parthien , examinatie van wederfyds deductien ende debatten, ende daer over verfcheiden gehouden Conferentien, met gemeen Advys geconcipieert ende ïngeftelt, hier nae volgende voet ende Beraeminge; waer nae Parthien ende de Inghefetenen der itede Franeker, van nu voortaen haer in 't

point

Sluiten