Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 501

poïnt van Raedsbeftellinge, als in het Redres Frahe. van des Stads Finantien, fullen hebben te regu- KEK* leeren.

I. Dat alle ofFenfien ende injurien, tüsfchen Partien omrefen, fullen zyn vergeven ende geaboleert, ende dat diesvolgens een yegelyck, van wat qualiteit ofte conditie defelve mach zyn, fal verblyven by fyn eere, goede naem ende reputatie: ende wordt parthien, ende yder der felver in 't befonder, op het hooghfte gerecom • mandeert Vreede en Eenicheyt met malkanderea te houden, ende 't famenderhand het beste ende profyt van de Stad, ende desfelfs Privilegiën nae fyn vermogen te helpen maintineeren ende te vermeerderen.

'II. Dat de regeeringhe ende Raeds beftelliuge der ftede Franeker van nu voortaen fal beftaen , in een Vroedfchap van dertich perfoonen die geduyrende haar leven lanck daer in fullen continueeren.

III. Dat onder defelve dertich perfoonen mede fullen worden gecomprehendeerd, de tegenwoordige Magiftraat ende Gefwooren Gemeente , fonder dat op de qualiteyt van derfelver middelen, eenige recherche fal mogen worden gedaen, naedien verftanden is, dat de felve nae voorighe voet van den jaare 1615 ghenoechfaem zyn gequalificeert.

IV. Dat fyn Hooghgebor. Furftel. Doorl. ende wclgemelte Heeren Commiffirien, voor de eerftemael uyt de 32 perfoonen,by parthien elx voor de helfte op te ftellen, festhien fullen Lotten ofte verkiefen, die met de tegenwoordige Magiftraat ende Gefwooren Gemeente fullen

li 5 maec-

Sluiten