Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$öü Tegenwoordige Staat

Frans* rnaecken, het getal van dertich perfoonen in KER' het Vroedfchap.

V. Dat alle de dertich perfoonen. fullen moeten zyn Ledematen, ofte ten minlten Liefhebbers van de waere Gereformeerde Religie , foo de felve in defe Provincie van Vriesland openbaarlyk wordt geleert, ende in den jaere t6i8, by't Synode van Dordrecht is gearrefteert.

VI. Dat defelve perfoonen fullen zyn Burgers binnen Franeker , Vrye perfoonen , in geen Srads dienden ofte arbeid zynde, ende alle van goede naem ende faem,

VII. Dat van nu voortaen niemant in het Vroedfchap fal worden geëligeert, als die inde ftadt Franeker ofte desfels Jurisdictie, als eygen befit, aen vatte goederende waerdevatt duyfent Carol-- Guldens.

VIII. Dat de Prsefideerende Burgemeefter, op den laeften December 1657 , en volgens jaarlis te 12 uyren op Noen, de 04 Vroedfchappen fal doen convoceeren op het Raedthuys, ende den felven verfien met foo veel filvere Boonen als daer perfoonen uyt< hec Vroedtfchap vergaderen , waer onder vyf fwarte Boonen fullen wefen, fo geconditioneert dat defelve in 't voelen uyt de andere niet konnen onderfcheyden noch gemerckt worden, welcke Boonen uyt een fack by de prafente Vroedfchappen getrocken fullen worden, ende die de vyf fwarte Boonen fullen hebben bekomen , defelve fullen als Electeurs , nae prjefteeringe van de behoorlycke Eedt, fecretelyck in een Kamer worden opgefloten, fonder

met

Sluiten