Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 503

met yemandt anders te mogen fpreeken, ende Frans. niet van malkanderen fcheyden, ten zy defelve KER' by geraeene ofte meefte ftemmen fullen hebben geëligeerc, twee perfoonen tot Burgomeefters in plaets van de afgaende, die beneffens de andere vier den tydt van drie Jaeren regeeren fullen.

IX. Dat niemant tot Burgemeefter voor dat jaer fal mogen worden genomineert, die op den laeften December by de Lottinge van de fwarte Boon niet prafent is.

X. Dat by het verfterven van een Burgemeefter in bedieninghe fynde, de Prafideerende Burgemeefter de 24 Vroedfchappen fal doen Convoceeren binnen tweemael 24 uyren nae de Doot, om door haer vyf Electeurs nae gedaene Lottinge , als vooren is verhack, de plaats van de Overledene voor de tydt van fyn overighe bedieninghe te Suppleeren.

XI. Wanneer een Regeerende Burgemeefter mette wooninge uyt de Stadt , of desfelfs Jurisdictie komt te vertrecken , foo ftil de Prsefideerende Burgemeefter, binnen tweemael 24 uyren nae een jaer van het vertreck , gelyke Convocatie , als in voorige Articulen is geilek, laeten doen, om door de vyf Electeurs als vooren de Suppletie te doen.

XII. Sal mede de Prafideerende Burgemeefter, nae het Overlyden van yemantuyt het Vroedfchap , de Convocatie van het geheele Vroedfchap laeten doen , binnen tweemael vierentwintich uyren nae het verfterven , om door feven gelottede Electeurs uyt de negen ende twintig, de vacante plaetfe met een ander

Sluiten