Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<Jo4 Tegenwordige Staat

Fpane- gequalificeerd perfoon te doen Suppleeren; ende KER# lullen tot dien eynde defelve leven Electeurs in een Secrete kamer moeten verblyven, fonder met ymant anders te mogen fpreeken, ter tyd de verkiefinge fal zyn geperfecteert, ende fal de nieuw geëligeerde Vroedfchap gehouden zyn den behoorlycken Eed, in handen van den Prafideerende Burgemeefter te doen.

XIII. Desgelyx fal gefchieden , wanneer een Vroedsperfoon uyt de ftadt Franeker , ofte Jurisdictie van dien met de wooninge komt te vertrecken, ende dat binnen tweemael 24 uyren , nae een jaer van het vertreck.

XIV. Sullen de tegenwoordige Magiftraet, ende de nieuwghekoorene Vroedfchap met malkanderen in amicable Conferentie ende Revue treden , over des Stads Rekeningen, ende indien daar over tusfehen Partien eenige difpuiten ende verfchillen mochten komen te ontftaen, foo fal de klagende Parthie fyn redenen van befwaeringhe by Gefchrife mogen Hellen, ende aen het Collegie der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Vrieslandt overgeven , die na examinatie van wederfydts debatten, over de quzestieufe poincten daer in fullen mogen disponeeren, als fyn iioochgebor: Furftel. Doorl. ende haer Ed. Mog. tot dienfte van de Stadt bevinden fullen te behooren; waer nae parthien fich fullen moeten regu* leeren.

X V Ende alfoo op 't Hooghfte van nooden is, dat des Stads verloopene Finantien metten eerften worden geredreflèert, ende de Stads Comptoiren van fchulden ontlast, foo fullen

de

Sluiten