Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 32 )

medicus, r0sen van rosensteyn, wh ytt , h. j. col li n , tissot , u n"

zer enz. getuigende zy allen (en dit moet ik mede onderfchryven) daar van eene uitmuntende werking ondervonden te hebben."

Wy vinden ook in het werk over de Spaanfche vliegen van den meer aangehaalden a. ypey: „ De ziektens, in welken men met voordeel Spaanfche vliegen kan aanleggen, zyn plaatfelyke inwendige ontitekingen, en voornamelyk het zydewee. Veele geneesheeren vreezen vooral de verhittende krachten van dit middel in zoodanige ziekten; doch hunne tegenwerpingen worden door de ondervinding overvloedig wederlegt. Dit getuige ik alleen (zegt de beroemde Weener geneesheer a. de haan) dat zoo dikwyls ik in zydeweeën, die tegen de herhaalde aderlatingen en andere middelen aanwoeddcn, de pyn door de Spaanfche .vliegen heb weggenomen, en zoo dikwyls ik hetzelve in de longc-zydeweeën heb volbragt, de koorts niet-alleen niet vermeerdert, maar veel vermindert is geworden."

Ik zal uwen aandacht , myn Broeder, niet langer vermoeien, met het aanhalen van nog een aantal geleerden, over deze onderwerpen; het gezegde is over genoeg om myne Hellingen en handelwys te rechtvaardigen, en meerder klem by te zetten.

De geleerde admiraal, myn voorfchrifc afkeurende, zegt: Ik geef altyd een Afkookfel van graswortel met ryk lyk conferf van vlier en Jalpeter. Ik zoude gewis een gedeelte, van den waan, de onbedrevenheid , of kwaadge-

zind»

Sluiten