is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de voorbehoeding der kinderpokjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Kinderpokjes. 16*3

de ziekte voor eenen tyd heerfcht, en dart weeder geheel wykt. Zoo heeft de opmerkende Chesneaü reeds waargenomen, dat van algemeene doorgaande ziektens, of zulken, die met uitllag of wormen verzeld zyn , waar onder de Kinderpokjes behooren; ofte wel zoodanige, die uit beiderlei foort zyn famengefteld, meelt de overhand hebben (V).

Of

uit gebooren wordende broeijerlde lugt, en menigte van veelerhande infe&en worden voorafgegaan; 't welk van de aanteekeningen van Hippocrates af, tot de jonglte waarneemingen toe, beveiligd wordt , en omllandiger door my aangeweefen is in Hijioria. Conjlitutionis Verminojtz &c. §. XXII. pag. 24 & 25. Zeer nadrukkelyk vraagt Huxham: „ Is 'er niet ,, eenige byzondere getteldheid van den dampkring „ bekwaam, om uitflag in de lluit te verwekken? „ Gewiflelyk zyn, wanneer de Kinderpokjes, of „ koorden met uitflag heerfchen, insgelyks al„ lerhande uitflag, als Roodvonk, Roos, Schurft, „ enz. genoegzaam gewoon op dien zelfden tyd „ aan te vallen , gelyk zeer dikwils waargenoo-

men wordt : heeft niet het gemeen en de „ Vrouwtjes voor lang geweeten, dat de Maze„ len, of het roodvonk, de kinderpokjes veeltyds „ voorafgaan ? Moet men daarom den Voorbehoe„ denden raad daar niet van afneemen. ? " 't Geen hy door de mogelykheid van Mercurialia, in gelykïlagtige huidsgebreken zoo nuttig en ter dooding van de wormen in de ingewanden teffens dienflig, verder aandringt; gelyk beneden ter zyner plaatfe blyken zal. Co?ijlit. aëris 1735. /. c. 'lom. 1. pag,' 135. B.

lo) Lib, III. cap. 8.

L S