is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over den waaren aart der kinder-pokjes, en derzelver gemakkelyke en zekere geneezing.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 Over den waaren aart tier Kinierpokjes,

Verdeediging van myne Geneeswyze.

% X. Gaerne wil ik aan den Heer Schutster het recht doen, van te erkennen , dat hy, vóór my , zich van den Regttlus Antimonii medicinalis met Abforhentia, bediend hebbe; dat hy ze insgelyks heeft doen gebruiken door de Voedfters van zuigelingen; en dat hem, hun vermogen ter verbetering der gebreken van de waterige deelen (lympha ), en van de opflorping of opneeming (rejbrbiio ) der etterltof ( mater ia purulenta ), zeer wel bekend geweeft zy : gelyk hy zulks befchreeven heeft (!g), en ik daar van gewag gemaakt hsb in myne Proeve over de Voorbehotding der Kinderpokjes (§ XXI, XXXVII); doch, de regelmaatige wyze, om zich, fuccesjivelyk , van dezelve te bedienen , en de verbeteringen welke deeze middelen , in zekere gevallen, noodig hadden, heeft hy niet aangeweezen; even weinig als de hoedanigheid van den Regttlus, van welken men zich in deeze ziekte te bedienen hebbe : welke zoodanig behoord te. zyn, dat het middel in evenwicht zy, niet de natuur en de ziekte zelve. Ik Item in met deezen verdienftlyken* Schryver, op 't voetfpoor van zoo yeeie andere voortrellyke PraBici, aan .welken de Geneeskunde deeze ontdekkingen verfchuldigd is, dat men deeze poeders aan de Kinderen , naar gelang hunner jaaren en hunner krachten, toedienen moet; doch, mynes oordeels, zou men, zich bepaalende tot de gewoonlyke gifte van Geneesmiddelen, inden onderfcheidenen ouderdom

der

O) Nov. Alt. Pbyjisi-medica. Tom. U, ObJerv.VUl &' ix.' f. 1$. fc ftq.