is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over den waaren aart der kinder-pokjes, en derzelver gemakkelyke en zekere geneezing.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A'G Ë N. ibi

in eerie mbitis inteflfnus beftond, doch welke geen en zuuren, of brand.waaren geest, maar iets van den Phos* pborus voortbragt, en alzo van alle gistingen onderfchefden was; kunnende hy, volgens zyne gemaakte bepaalingen, geene gistingen aan de Dierlyke Lichaamen, (en du< o^k niet in den Zieken ftaat) toeftaan: welke hy geloovde alleen tot. de Planrgewasfen te behooren. ■ II. Hy'had ie nochtans inde Spysyerteering (ZJigf ,rr«?) crkflud ( è). En men heeft reden om te denken , dat, in dien riir fch'tterend Lichc aan Leiderisvans nogfcheen, de g-oote Ma:, 'ba" zoo veele Ontdekkingen op dit ftuk gediidn, en door de ciuidelyKe Proeven, by de Inenting zoó zichtbaar, tot de omhelzing van dit Leeril.uk, genoopt zou zyn geworden: daar hy zelve toefiemd, dat de Lucht zich gelyktydig niet he:fp?ekfel vermengd , en zich invoegd in her lyrtffgé der ipyz. n, fpeekfei, flym van de tong, h t verhemelte erz. ( f); en dat'er een beginfel van gistimr voorr^ebr.ich'. worde (g~): „ 'cgene, zegd de la „ Min jat, berekend, dat het wel Wasris, dat de gisting, „ ja, do eerfté werking Van de fpysverteering zy; maar „ dut 2e, naauwlyks Verwekt ofin beweeginggebragtzytv „ de, terftond, (en, om zoo tefpreeken, by haar eerfte ,, begin,) bepaald of Uil gehouden word; uit hoofde van „ den geduurigen nieuwen aanvoer van vochten , die ge* „ ftadig wordssn afgefcheiden en zich met de fpyzenkoö„ men cevermengèn, doch voornaamelykvan vvegede Gal, „ die een g^óöte Vyandin van alle gistingen is,(b); gelyk „ van H e'lmo nt gedrongen geweest is, eene gisiing^j „ etkenneninde Gfy/, geheel vcrfchillende van die, welke

„ in

Ce) Infimt: Medic. j LXVII. [cum CommeM, Halleri & de la M e t t r 1 e , in hunc locum. ] (ƒ) Ibidem, § LXIX. ig ) Ibidem , § LXXVIII.

( o ) [ Waar mede de Heer B fc i N x m a k, UI. eit., icsgdySs inlteiiid. j

H