Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£g$ Fan de Ber-ffenem

en wordt Subjlantia Cortkalis, Schorsachtige' Stoffe genaamt^ zy ziet graauwachtig, en wordt daarom ook wel: Subjlantia Cinericea,. Afchgraauwe genaamt: van binnen is deszelfs zelfsftandighied. mergachtigen wordt daarom SubJldntia Meduliaris genaamt: dit deel van de heriTenen ie wit,, en vader als hetrgraauwe gedeelte: van deze Subjlantia Medullar is zyn de zenuwen af kom (lig; zy reikt tot aan het einde van liet ruggemerg „ en verdeelt zich eindelyk in verfcheide vezelen.

F. Is deSubftantia Córticalis , Schor s acht ïge Zelfsflandigbeid van de tïerffehen Klier- of Faatachtig ?

A. Zy is alleen uit een oneindig getal bloedvaatjes te zamengeftelt, en uit dien hoofde vaatachtig.

F. Wat moet men aangaande de buitenfte gedaante dergroot e herjfenen aanmerken P

A. Dat fchoon de buitenfte gedaante van het Cerebruni door deszelfs kronkelingen kleine darmen vertoont, en van buiten graauw is,. dat nochtans in het midden van yder omkrinkeling het begin van de mergachtige ftoffe is; zoo dat de afchgraauwe zelfsftandigheid altydt buiten is.

F.. Geef eens eene- korte befchryving van bet maakzel vaw de groote MérffenenCe'rebr urn ?■'

At Dé binnenfte zelfsftandigheid van. de rechter en linkerzyde van de groote herffenen met malkander vereenigende laat een kléine ruimte tulTchen beide r welke het Centrum. Ovale'y Ëyronde Middelpunt maakt: het bovenfte van deze plaats is het Corpus Cdllofumr Weerachtig Lichaam, het onderfte van déze plaats ï$ de binnenfte fubftantie van de twee zyden dér heriTenen r welke als in twee böndels zyn te zamen; vergadert,, en de; Crura? Medulla Oblongata\ VerlingdtMérgsd^é'n worden-genaamt; boven dezelve zyn de

C<w.

Sluiten