Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVEN te VERLENGEN. 355

gen , welke affchuwlijke vooroordeelen 'er nog bij heerfchen , dan moet het niemand meer verwonderen , dat 'er in Duitschland zo weinige verongeluk ten gered worden, en ik bezweer hier iedere Overheid dit belang, rijk deel-der middelen, die tot redding dienen kunnen, meer tot volkomenheid te bren-s gen, waar toe ik onder anderen ook reken het uitroeijen der vooroordeelen (*) , het twisten over het rechtsgebied, het beloonen van den vinder, en het ltraffen van elk moedwillig verzuim.

2) Men ontkleede terftond den verongelukten, en zoeke zo fpoedig mogelijk, en

kan

(*) Daar toe behoort de fchaadelijke vrees voor hat fchandelijke en ontëerende, het geen met het behandelen van zodanige verongelukten zou gepaard gaan; het verderfelijk bijgeloof van zommige Visfchers , die in den waan''zijn, dat men, voor dat de Zon onder gegaan is, geenen drenkeling mug opvisfchen, om geen nadeel aan den vischvangst toe te brengen, of wel, dat iedere ftroom zijn jaarlijks offer hebben XD et, en diergelijke dwaasheden meer, die bij de geringere klasfen van 'lieden nog fteeds meer, dan men denkt, in zwang zijn.

Aant. r. d. Schrifv. Z 2