is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; vyftiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hots-

200 Tegenwoordige Staat

Saudenten genoemd ; doch in *t jaar 147, . 0d

u j 4 ?\ ' den twee voornaame Edelheden , Douwe Sjaardema en Godcfchalck Jongema, deeze Gaudenten uit het Klooster vertrekken , en fielden , volgens een verdrag , tusfchen de voornaamfte Edelen deezer Provin«e en den Paus getroffen, de Ob/èrvantenm derzelver plaatfe. Dit Klooster is in den jaare 1*03 den laatften Augustus, afgebrand, wanneer echter de Kerk bleef ftaan; doch Winfemius fchryft, dat het in 't jaar 1580 vernieldis, waarom het na den brand weder moer opgebouwd weezen .Deeze kleine Kerk van 'tgroote Klooster iseerderdan de groote tot den Godsdienst der hervormden gefchikt, en van den toeitel der Koomche Godsdienstoefening gezuiverd; zynde daarin de(k) ^hervormde Kerkreden gedaan inden jaare 1572 door eenen Johannesjanszoon, anders Johannes Hanfii, een Bolswerder van geboorte ; ook zyn, op den laatften dag van Tunv 157 9, de Hervormden in deeze Kerk plegtig vergaderd om eenen vasten Leeraar te kiezen Ten is de

keuze

(k) Bolswerd is eene der eerde Steden »n Friesland die, na de verovering van Kampen door La! in bv' den Aartshertog Matth.as en de Staaten vrye eTopen. b=are oefening yan Godsdienst en onderhond haarer dienaars verzocht, den 23July ,578; terwyl op den 15 November ,579 eendragtfg werd bl-flooTen devrye van den hervormden Godsdienst toetelaaten : hebbende daarop, m de maand February van 't volgde jaar, de Roomfche Godsdienst, als hee^fchënde? PS gemaakt voor den Hervormden, doch niet "onder onfiu.m.ge en wetrelooze plondering der Kerken door de

1 taataenr\°°Ve Bo,svverd' waartoe La<ai°s afval to! de Spaanfchen de aanleidende oorzaak was.