Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wester. co.

236 Tegenwoordige Staat

wyl de ftemmende plaatfen, die onder die dorp behooren, 23 in getal zyn.

16. ABBEGA, een dorp van middelbaaren omtrek en 28^ ftemmende plaatfen. Hetzelve ligt ten Westen van Oosthem en nader aan den Hcmdyk. De kerk deezes Dorps pronkt insgelyks met een fraai Orgel. Weleer had men hier verfcheiden Adelyke Staten, met naame Attama, Sytinga , en Bonninga in het buurtje de Morra, naar 't welk ook een watertje ten Noorden des dorps, waardoor de Bolswerdervaart naar de Nieuwezyl loopt, den naam van Morra- of Morwieltje draagt. In de buurt, dieniet groot is, en de Abbegafter-Ryge genaamd wordt, lagen oudtyds"Wigmana en Hceringa, en in de Oosterbuuren, Bangama. Ook was hier het huis van Haring Douwes, wiens Moeder, in 't jaar 1500, gedwongen werd hetzelve overtegeven aan Martena , dewyl deeze dreigde , anderszins haar' Zoon , dun hy had gevangen gekreegen , in haat gezigt te zullen onthoofden. Foppe Sjaarda's huis, ftaande in de Morra, werd op den 16 Sept. 1490, door Douwe Tietes Hettinga en zyn' broeder Epe, ingenomen en verbrand, waardoor de eigenaar, een vreedzaam man, na verloop van drie dagen, uit droefheid ftierf. Pier Foppes Bonninga huis , in de Morra ftaande, werd in 1495 ingenomen en geplonderd.

p. WESTHEM, een klein dorp van 13 ftemmende plaatfen, en in 't Westen tegen .den Hemdyk gelegen , gelyk Oosthem in 't Oosten: hier onder behoort het droog gemaaJen Atfebuurfter meer , liggende famen met

Sens-

Sluiten