Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

352 Tegenwoordige Staat

Hinde-

LOOPEN*

Het groote werk van 't maaken en onderhouden der Zeedyken kreeg eindelyk , in den jaare 15 3 3, zyn volle beflag, volgens het groot Arbitrament, of de algemeene uitfpraak, by den Stadhouder , Prezident en Raaden gedaan, en op dien voet gebragt, waarop hetzelve nog tegenwoordig is en onderhouden wordt.

Op den 3 May 1549 , leverden die van Hindeloopen, nevens de andere Steden , een fmeekfchrift over aan zyne Keizerlyke Majefleits Prezident en Raaden, om mede Item in Staat te hebben, en niet blootelyk gerekend te worden, als behoorende tot het kwartier waarin gelegen zyn. Doch de Landen, aan wien dit fmeekfchrift werd ter hand gefield , draaiende met daarop hun goed bedunken te zeggen , zo vervoegden de Steden zich nader , op den 24 January 1550, wanneer hun ten antwoord werd gegeeven, dat de Landen daartoe niet byzonder gelast waren. Derhalven nader aandrang van den kant der Steden gefchied zynde, werd den Gedeputeerden der Landen gebooden , op den eerften Rechtdag na Midvasten, in de Kanfelary te fchikken hunne byzondere Gekommitteerden, met volkomen last om op 't verzoek fchrift der Steden te antwoorden. Dit niettegenftaande bleef de zaak toen evenwel hangen, en ook is daarover nog al vry wat te doen geweest , eer dezelve tot fland wierd gebragt.

Op

($) Zie hier van breeder by Schot, Fr. Hist. bl. S04 enz.

Sluiten