is toegevoegd aan je favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; vyftiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 441

van deeze Polder zynde, op ieder morgen om- 't geflagen, begreepen. Het nieuwe Bildt en de Polders beftaan uit een' zeer vetten , eenigzins zaverigen grond, die tot den Akkerbouw de beste van allen is.

In deeze geheele Grieteny zyn maar drie Dorpen, alle op 't Oude Bildt gelegen; met naame St. Jakobi • St. Anna- en L. Vrouwen Parochie , aldus genoemd naar de Heiligen, aan welke hen de Roomfche bygeloovigheid heeft toegewyd. Doch behalven deeze drie Dorpen behooren 'er ook toe de buurt de Oude Bildtzyl en een gedeelte van de Leye, met daarenboven eenige gehuchten, langs den Ouden Bildtdyk, en de Hoeven ten Westen van Jakobi Parochie.

De Dorpen ftemmen in de volgende order.

1. St. JAKOBI PAROCHIE, 't Westelykfte Dorp der Grieteny, voorzien met een Kruiskerk en fpitfen Toren. De Kerk echter, fchoon met een Orgel voorzien, is op verre na zo fraai niet als die der beide andere Parochiën. Meer dan eens heeft men in overleg genomen, om dezelve aftebreeken, en daar voor eene nieuwe te bouwen ; doch tot hier toe fchync men het daaromtrent niet céns te hebben konnen worden. Men vindt hier een bloeijende dubbele buurt Huizen, die Oost en West loopt, en over de Kerk nog eene andere dubbele regel, aan den weg, die, Zuidwaards loopende, uit komt op den ouden Zeedyk, naby Minnertsga. Inden omtrek van't Dorp, vooral aan den OudenBildtDyk, heeft men veele heerlyke Boereplaatfen , die meer naar Heeren dan Boeren Wooningen gelyken; ook verfcheiden Buitenplaatfen van vermogemde Eigenerfden, gelyk mede omtrent de beide overige Dorpen plaats heeft.

Thans

Bildt;