is toegevoegd aan je favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; vyftiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 443

een vry ruime voorzaal is, in welke alle veertien dagen des maandags het recht wordt gehouden.

Onder Sr. Anna Parochie behooren thans 65 ftemmen.

3. VROUWEN PAROCHIE, het Oostelykfte der drie Dorpen, die allen in eene rechte lyn aan den gemelden middelweg liggen. Men vindt hier eene goede Kerk met een ipitien Toren , en een goede dubbele buurt Huizen. Onder dit Dorp, 't welk tegenwoordig 59 ftem* men telt, behooren in 't Zuiden de Hameren, eene fchoone Landouwe, alwaar veele kostelyke boereplaatfen liggen. Voorts in 't Noorden aan den öuden Zeedyk van Ferwerderadeel, 'toud Monnike Bild, dus zekerlyk genoemd omdat het weleer aan 't Klooster Mariengaard behoorde: doch de verdere aanwas hiervan, 't nieuw Monnike Bildt genoemd, behoort, benevens 'c Noorderleeg, aan Ferwerderadeel.

Onder Vrouwen Parochie behooren ook de Oude en Nieuwe Bildtzylen: eertyds was de Oude Bildtzyl eene fchoone waterlosfing naar Zee en een bloeijende plaats van Koophandel, alwaar alle voortbrengfelen van 't Bildt in Oogstmaand ter markt kwamen, en naar buiten gevoerd werden. Ook vindt men daar nog heden een oud Gebouw, 't Konings huis geheeten , alwaar de Tollen en Licenten moesten worden betaald; zo als blykt uit een' fteen in den gevel, waarop deeze woorden zyn uitgehouwen : Hier betaalt mm zyn Koning/yke Majefïeits Tollen en Licenten. Doch deeze zyl, door den verderen aanwas van 't voorland eindelyk verlamd zynde, is ook de Zeevaart en Koophandel ter deezer plaatfe allengskens geheel en al verdweenen;

air

t Bildt.