Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zevenwouden.

508 Tegenwoordige Staat

6\ HASKER HORNE: dit Dorp ligt ten Westen van het voorige , meerendeels binnen de voornoemde bepoldering. De kerk met een ftompen toren ftaat ten Zuiden van den rydweg, tusfchen 't Heerenveen en de Joure , en de aan weerskanten ftaande huizen. Het land, ten Zuiden van dien rydweg, is hoog bouwland en van een hoogveenigen aard; doch het Noordelyke gedeelte is, gelyk dat der overige Dorpen, laag , veenig , zeer uitgebreid en weinig bewoond. Dit Dorp heefc 39 ftemmen.

7. JOURE, of de JOUWER, is het grootfte Dorp van deeze en de nabuurige Grietenyen, of liever een Vlek, grooterdan fommige kleine Steden. Dit Vlek ligt in 't Zuidwestelyke deel der Grieteny, tusfchen Hasker - Horne en Snikzwaag, byna op een gelykfoortigen grond als 't voornoemde, dat is op een hoo. gen grond ten Zuiden, en op een laagen ten Noorden der Overfpitting.

Dit Vlek ligt, met een goeden wind, ongeveer anderhalf uur zeilens van Sneek , twee uuren gaans van 't Heerenveen, drie uuren gaans van de Lemmer, en een weinig verder van Sloten. Naar veeier gedachten, is de naam zynen oorfprong verfchuidigd aan 'c Friefche woord Jouwer ,, 't welk Haver betekent , overmits , volgens 't getuigenis van Oude lieden , dit Vlek gebouwd is op eene plaats, daar weleer een Haverkamp was. Men moet het dus niet vermengen met een Dorpje in West - Dongeradeel Jaure of Hiaure genaamd, "t welk door fommigen ook wel de

kleine

Sluiten