Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tan FRIESLAND. 509

!fcleine Jouwer wordt geheeten, om hetzelve van dit aanzienlyk Dorp te onderfcheiden.

Joure is allengs van een klein beginzel opgekomen : *t zelve was reeds in de zestiende eeuw vry aanzienlyk, doch is na dien tyd nog vergroot. Thans telt men daar ruim 330 huizen, alle voorzien met meer of min groote tuinen, doorgaans van 130 tot 140 voeten lengte ; rekenende men thans het getal der In«wooneren op 1332 perfoonen. Het aanzienlykfte deel deezes Vleks is eene dubbele en byna rechte ftreek huizen, Zuidoost-en Noordwestwaards loopende, evenredig gebouwd, ter lengte van ongeveer 900 treeden; zynde de breedte tusfchen de huizen aan 't Noordwesteinde 24 of 25 treeden, doch aan 'c Zuidoosten wat kleiner. Ook zyn de Itraaten zeer net gevloerd met Keifteenen, in den jaare 1615, gelyk in 'c midden des Dorps in eene ftraat met witte Keifteenen is afgebeeld. Langs de huizen zyn de ftraaten gevloerd met klinkerd fteenen, zo nee als in eenige Stad plaats heeft; oök wordenze niet minder zindelyk onderhouden.

Behalven deeze dubbele ftreek vindt men in *t Noordoosten nog 51 huizen, ftrekkende zich in de lengte genoegzaam tot de helft der dubbele ftreek ; en deeze huizen worden verdeeld in drie deelen, met naame het Oud Slagfte Zand*, het Nieuwe Zand en het Oud Zand, beoosten de Schipfloot, en zyn waarfchynlyk zo genoemd geworden omdatze op eene met zand aangevulde plaats gebouwd zyn. Tot merkeiyke verfiering deezer ftreek dient de groote Kolk, die gemaakt is ten jaare 1614 , daar men, by 't inkomen,

III. deel. Kk door

Zevf.K'

wouueï

Sluiten