Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 513

Het ontbreekt de Joure aan geene Konftenaars en Ambachtslieden: men vindt 'er vier Smeden , verfcheiden Timmerlieden , Kast - Kisten Uurwerk - maakers , welke laatfte hunne huisklokken alom verzenden. Ook vindt men hier eene Lynbaan en twee vermaarde Scheepstimmerwerven, wier baazen al voor lang den lof hebben gehad, dat zy zeer fraaie en fnel zeilende Koffen konden timmeren; ftaande 'er thans nog op de werf eene Kof van jo8 of 9 voeten, en een beurtfchip op Amfterdam. Onlangs is hier ook een fchoone Hout. zaagmolen gefticht, door den Mcderechtcr Pier Jelles Borger en den Schuitmaaker Geert Gerrits, waar" van men zich veel goeds belooft. Hier zyn insgelyks twee Pottebakkeryen, weikei eene inzonderheid een' grooten naam heeft, wegens de deugd en netheid van 't vaatwerk: waarom hetzelve ook zelfs tot in Zuid-er Noord-Holland wordt verzonden. Insgelyks zyn 'er twee Brouweryen, die den Inwoone ren en omleggende Dorpen en Steden goed ei fmaakelyk bier verfchafffn; en daarenbovet verfcheiden bloeiende Winkels in allerhandi waaren, die hunne goederen onmiddelyk vai Amfterdam krygen, met den Beurtman, die al Ie weeken, des maandags of dingsdags, vanhie derwaards vaart. Tweemaal 's daags kan men, me een Roeifchip, van hier naar Sneek en van daa te rug komen, gelyk ook tweemaal ter weeke des dingsdags en vrydags morgens te acht uuren naar Leeuwarden; als mede naar de Lemme Sloten, Heerenveen en andere plaatfen.

Kk 3 He

Zevenwouden.

1 »

t

Sluiten