Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï40 HOOFDST: III, Derde Afdeeling.

dampen, inzonderheid wanneer zy met fneeuw en hagel vervuld is. Dit, voor het overige geheel bekend, verfchynfel is men gewoon, als eenen voorbode van ftjrm, regen en fneeuw aan te merken. Ik bekenne ook, dat ik deeze voorfpelling zeer dikwyls door de uitkomst heb bewaarheid gevonden. Maar in myn dagboek heb ik alleen het volgende aangetekend, üp den 25 Febr. 1774, verfcheen een groote kring om de maan, en dien zelfden nacht nog volgden 'er hevige rukwinden op met regen, die den volgenden morgen met een' zwaaren donderbui vergezeld gingen. Op den 5 January 1775 vertoonde zich een kring om de zon,die zoo groot was, dat hy meer dan 44 graaden aan den Hemel infloot. Het binnenfte veld van denzelven was duister, maar de omtrek helder en witacliT tig, met eenige kleuren van den regenboog. Op den zelfden tyd hadden wy regen met eenige sfvvisfelende rukwinden.

DERDE AFDEELING.

VUURIGE VERSC HYN SELEK.

1.) Niet alleen waterdeeltjes, die allerleië veranderingen van het weder veroorzaaken, maar pog veele andere, ons dikwerf nog onbekende deeltjes van onderfcheidene natuure, zyn overal

door

Sluiten