is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarneemingen over de aardrykskunde, de natuurkunde, den aart en de zeden der menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

QrondfteUingen — Lot der Vrouwen. 505

water, fomwylen ook zeewater. Op het einde Van den maaltyd worden de handen wederom gewasfchen; en zo het begonnen werk als dan geenen grooten haast heeft, blyft de man in Zyne hut, of, zo hy des voormiddags Wat zwaar gewerkt heeft, verkwikt hy zich ook wel door een klein middagfl aapje. Tegen den koelen avond eerst vat hy, met nieuwe krachten, zyn werk wederom op, en vaart daar mede tot zonnen ondergang voort, dan volgt wederom een kleinere maaltyd en het laatfte wasfchen, waar op hy zich, by gebrek van een beter bed, op eene mat nederlegt, en, met zyne kleederen toegedekt, den flaap afwacht; ten zy hy nu el dan mocht goedvinden, met fakkelen na het rif te gaan, om des nachts te visfehen.

Wreedheid tegen vreemdlingen bemerkt men by de Volken, flechts in die zelfde maate , in welke zy ruw en onbefchaafd zyn. By de Inwooneren der Eilanden in de Zuidzee, tusfehen de keerkringen, getuigde hun geheele gedrag van vriendfchap en menschlievendheid. Zy' ontfingen ons, op het eerfte gezicht van onze fchepen, op de beste en gulfte wyze, en zouden, myns oordeels, den aanval tegen Kapitein wallis nooit gewaagd hebben, by aldien niet eene beleediging, waar aan zich misfchien ons Volk, zonder het te weeten, en tegen hunnen wil, hadt fchuldig gemaakt, daartoe aanleiding

ge-