is toegevoegd aan je favorieten.

Waarneemingen over de aardrykskunde, de natuurkunde, den aart en de zeden der menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o8 HOOFDST: VI, Zevende Afdeeliiig,

Dan de wreedheden der Europeëfche krygsslieden, die met zulk eene onverfchilligheid ten opzichte van het ongeluk hunner medemenfchen, en zulk eene drift, om buit te maaken, overal, daar zy maar kunnen, plunderen, blaaken en branden, bewyst genoeg, dat wy ons in dit opzicht niet boven hen beroemen kunnen. De Inwooneren van Borabora hadden, vóór onze komst, de Eilanden O-Raietea en O-Taba veroverd, en op de landeryen van eenige der Bewooneren, die uit die Eilanden ontvlucht waren, hadden zich verfcheidene Erihs en Sotdaaten van de overwinnende party nedergezet; voor het overige was alles in den voorigen ftaat gebleeven. Aan de Koningen der overwonnene Eilanden hadt men niet alleen het leven en dé vryheid, maar ook eene ftreek lands gefchonken, en hen alle de eerbewyzingen, die zy te vooren gewoon geweest waren te ontfangen, laaten behouden. Zy hadden dus, zo men alleenlyk het hoogde gezag uitzondert, weinig verlooren. Heeft men in Europa wel voorbeel. den van zulk eene gematigdheid? Ten opzichte

boe wordt gezegd, de meeste kckosboofflen en andere plantfoenèn, te hebben laaten verdelgen j zoo dat deeze Provintie, die voor deezen de lusthof van Tabeiti was, thans het «rmfte gedeelte van het Eiland geworden is.

G. Ei