is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarneemingen over de aardrykskunde, de natuurkunde, den aart en de zeden der menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grond/te Hingen — Lot der Vrouwen* 5

natuurlyker wyze dezelfde uitwerkfelen voortgebracht. In den beginne, toen men nog in elken Erih eenen held , of eenen krygsman van uitftekende dapperheid, erkende,was waarfchynlyk hun getal nog gering. Maar op zulk een vruchtbaar Eiland, alwaar deeze aanzienlykfte klasfe van menfehen het voorrecht genoot, van niets te doen, en zich met de vettigheden van het land te mesten, moest hun getal binnen korten tyd zoodanig toeneemen, dat het verftandigst gedeelte van het Volk, de Regenten der byzondere gewesten, en eindelyk de geheele Staat, hunne menigte voor de algemeene veiligheid gevaarlyk oordeelden; eene bekommernis, die misfchien daar door gewettigd werdt, dat deeze groote zwerm van welgemeste luijaards reeds werklyk onrust hadt beginnen te veroorzaaken. Hun overwicht was misfchien te gevaarlyker, naar maate men meer fchroomde, by het Volk den eerbied voor deszelfs Opperhoofden te verminderen, en nochtans moest vreezen, dat men by menfehen , die op hunne lichaamlyke fterkte roemden, zonder geweld niets zoude kunnen uitvoeren. Maar ook nog in een ander opzicht waren zy voor de welvaart van den Staat nadeelig. Op alle deeze Eilanden bewyst men aan getrouwde Vrouwen eene groote achting, en verleent aan dezelve zekeren invloed, zoo wel in openbaare als in huislyke zaaken; ja, zoo ras Kka de