Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5<58 HOOFDST: V\,Achjle Afdeeimgi

dar opqeni, eenen machtigen Koning en Veroveraar der twee eerstgenoemde Eilanden, ftaan. Iheaheine zoude misfchien hetzelfde lot hebben moeten ondergaan, maar het Opperhoofd van dit Eilands ori, was met deszelfs Bewooneren op zyne hoede, en hieldt altoos eene fterke vloot, in de leeds gemelde fchuitenhuizen, gereed, om 'er ingevalle van nood gebruik van te maaken. In één van deeze fchuitenhuizen vondt ik eenen dubbelden oorlogsboot, die 144 roeijers en acht ef tien ftuurjieden noodig hadt, om in zee te gaan. Op het ruim en verheven ftrydgevaarte van dit groote vaartuig. hadden by de dertig mannen plaats. Zulke fchuitenhuizen zyn fomtyds 40, 5Q en meer ellen (Yards)lang, omtrent tia ellen breed,en het dak is drie voeten boven den grond, hoog. Somtyds verbeelden de zy. wanden van deeze fchuitenhuizen halve cirkels, die om hoog by eikanderen komen. Op Tahehi noemt men de kleine booten, ter onderfcheidingen van de groóten, e-Uaha, de grooten daarentegen Pahd (*). De laatften zyn,. ten

aan*

!?'] De inwooneren der Vriendelyke EiUnden en de (Jieuwzeelanders fpreeken het woord e-waha fterker uit, *>p deeze wyze: it-wagga. Zoo veranderen zy ook Titi in Tiggl, en Tabaia in Tangita; Eboë of Ehobe in Hogbi (by de Nieuwzeelandere») Tobi in Teggi, Tareha in Taringjf, TQehqna in Toegana enz.

Sluiten