Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 Tegenwoordige • Staat:

Algemm. «e Beschbyvwo.

ftrekt hiervan ten bewyze de Echtenfche Wetering, die in 't begin der voorgaande Eeuwe, onder het bellier en denveelvermogenden invloed des Huizes van Echten, gegraven is, en zedert aanleiding gegeven heeft ter (ligting van het aanziertlyke Vlek 't Hoge Veen. Deze vaart neemt haren oorfprong uit het Meppeler Diep, doorloopt een gedeelte van Meppel, en ftrekt zig vervolgens inde Egtenfche Hoge Venen uit, ter lengte van meer dan vyf uren gaans, en brengt niet alleen den ingezetenen van die plaats, maar ook de aangelanden langs hare boorden, veel gemak en voordeel toe.

Een gelyk oogmerk had het graven der Smilder Vaart, waar toe de Staten van dit Landfchap, in 't jaar 1613, vryheid verleenden. Deze vaart nam eertyds haren aanvang uit de Havelter Aa, omtrent het Dorp Dwingelo, en ftrekte zig uit, tot in de venen, onder de Heerlykheid Hogefmilde behorende. Doch de Staten van dit Landfchap, in den jare 1767, 'er eigenaren van geworden zyn* de, deden dezelve zedert, op eene nieuwe, en veel gevoeglyker, plaats graven: en dus neemt zy thans haren oorfprong uit het Meppeler Diep, en loopt een ftukje weegs bewesten Meppel, van daar, meest in eene regte linie voort, omtrent Diever, alwaar zy zig met de oude vaart vereenigd, en met dezelve de Heerlykheid Hogerfmilde doorloopt: waarna zy vervangen wordt door de nieuwe vaart, die van daar, door de Klooster Venen, tot Asfen toe, voortgezet is en nui ieeds, behalven andere voordelen van de;

fcbeep;

Sluiten