is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSGEr STE1TE-

nis , enz,

Veceiscliten der Eigenerfden.

24 Tegenwoordige Staat

de Ridderfchap het voornaamfte bewind , over des Landfchaps aangelegenheden , in handen hadt, buitenlands het Gewest verbeeldde, en deszelfs belangen zal hebben voorgedaan. Inmiddels fchynt de Ridderfchap , van zulk een voorregt, door verloop van tyd, een misbruik gemaakt te hebben; 't welk men mag afleiden uit een oud ftuk, nog voorhanden (23), waar uit blykt , dat de Dingfpillen van Rolde , Oostermoer en Noordeveld zich daar tegen verzet, en voorts befloten hebben, „ dat voort„ aan de Ridderfchap en Eigenërfden niets „ buiten Wille of Weten van den anderen zou„ den befluiten.

Om als Eigenërfde te worden aangemerkt, wordt niets anders vereischt, dan alleen het bezit van zo veele goederen , onder één Karfpel gelegen , als nodig zyn, om, in iedere Pay Grondfchatting , twee guldens te betalen; zynde de tweehonderdlte penning van de waardy dier goederen , of liever van den prys , op welken zy , in de Cohieren , gewaardeerd zyn: hoewel , uit hoofde der verbeteringen, van tyd tot tyd, aan dezelve gefchied, als mede om de tegenwoordige mindere waarde van het geld, de bedoelde eigendommen , heden ten dage, voor een groter fomme verkogt worden. In de zelfde uitgeftrekcheid, als de verfchrevene en onverfchrevene Edelen, kunnen alle de Eigenërfden gebruik maken van de Rechten enVryheden, aan

hun-

C23) Dit Stuk is gedagtekend den 8 Jamiary 1579. tho Oldermolkn under de Moeite, en berust ter Seeretarye.