Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DRENTHE. 6t

tige redenen van vermoeden of weigeringe op den Schulces plaats hadden: insgelyks ter zake van Lichaamsongefteldheid van den Landfchryver, en daar uit ontftaane onmagt, om wegen en waterleidingen te fchouwen.

Hy verleent conftringente en poenale Or» dres, in fchriftelyke Procesfen, om termynen te waren, gecuigenisfen te geven, en meer andere zaken, die geen uitftel kunnen Iyden; verwyzende, voor het overige, de beöordeeling en recbtfpraak van alle andere gefchillen , tot de gewone Rechtbanken, waar aan dezelven behoren.

De Heer Drost doet eene beflisfende uit* fpraak in de Pleitgedingen by Verbalen, (óus worden de Schrifcuuren, in deze Pleitgedingen ingeleverd, genoemd;) als mede in geval van opzegging van Huis- en Landhuuren; gelyk ook ter zake van beroepinge van den Schultenbank te Koevorden: doch van deze uitfpraak kan herziening door de Staten verzocht worden (56).

Aan een Doodflager, van buiten het Landfchap inkomende, kan de Heer Landdrost, voor den tyd van zes weeken, vrygeleide verleenen. Daarentegen geeft hy de nodige bevelen, tot het vatten van de'Misdadigen, en tot het nemen van Criminele informatien. Ook moet hy goede toeverzigt dragen, dat de Schultesfen en Landpanders hunne Ampten zonder eenige partydigheid, omkoping en kneve-

la-

f56*) Sedert de invoering van het Drentfche Landrecht te Koevorden, kan dit appèl nu geene plaats • hebben.

Staatsce-

stelte-

nis, enz.

Sluiten