is toegevoegd aan je favorieten.

Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuörlyke Historie, enz

(O Op iedere kar, door malkander genomen, wordt een vierde van een last vervoerd , of drie of vier Maldc-rs, waar van veertien een last uitmaaken. Voor ieder Malder droge asch betaalt men drieëntwintig, vier, ert ook wel vyfëntwintig Hollandfche Huivers, en dus ten naasten by zeventien guldens voor het last.

O) Vette Stalmest is, buiten tegenfpraak, altoos boven andere verkiesbaar. Doch deze was, voor de Gocherheyfche hoefbewoonders, by hunne nabuuren met geen mogelykheid te bekomen. Van elders dezelve te ontbieden, viel te kostbaar. De haard- en buikaschi (men geeft dezen naam aan zulke bomasch, die tot het maken van loog by de ürmenblekers gediend heeft;)

ins*

258 Tegenwoordige Staat

De bewerking, door welke in 't eerst de Go. cherheyde tot den graanteelt wierdt bekwaam gemaakt, gefchiedde in dezer voegen. De nerf, met de daarop gegroeide heyde, wierdt plagsgewyze, of in dunne zoden, afgeftoken; welke zoden , na dat zy door de zon gedroogd waren, verbrand wierden. Men beploegde vervolgens de overgebleven asch in den grond, en bezaaide de toebereide akkers.

Vermits echter de afplagging en verbranding Hechts eenmaal kon gefchieden, was men genoodzaakt, haardasch ter bemesting te gebruiken; die* in den beginne, inderdaad voor een matigen prys konde gekocht, doch, evenwel, vyf en meer uuren verre, met karren moest gebaald worden (i).

De hoeveelheid van asch , die men bekomen konde, niet toereikende zynde, om de jaarlyks vermeerderende akkers behoorlyk te bemesten , ontftondt hieruit niet alleen nayver onder de opkopers, die deze benodigde mestdoffe in prys deedt ftygen, maar men vondt zich ook genoodzaakt, andere middelen te beproeven (ky

De