is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige proeven en waarnemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN WAARNEMINGEN, 1J7

"rnogendfte oplosfende middelen. Alle zuüren uit het ryk der planten , waar onder ook de wynfteen behoort, bezitten deze oplosfende kracht; en uit dien hoofde is het, dat de azyn alleen meermaalen de waterzucht genezen heeft. De vermagering eindlyk, die op het langdurig gebruik van de Crem. Tart. volgt, verftrekt genoegzaam ten bewyze, dat dezelve voornaamlyk op deze wyze zyne Werking oeffent. Uit onze gevallen blykt het, dat dit middel gelukkiger onder het warme zomer - weder, dan gedurende de winter koude, flaagt; dan men moet aanmerken, dat hetzelve s'winters eene fterkere pisdryvende en misfchien te gelyk buikzuiverende kracht, in den zomer in 't tegendeel een fterker openend en oplosfend vermogen oeffent; welke waarneming myn gevoelen niet weinig onderfteünt. Uit het een en ander eindlyk befluite ik, dat de Crem, Tart. door op deze wyze te werken, een krachtdadiger, uitgebreider, en nuttiger uitwerking, dan door ontlasting te verwekken, moet voortbrengen.

7. Befchouwen wy- nu de hoeveelheid, die vaii dit middel moet voorgefchreven worden. Gemeenlyk begon ik met ééne halve once, welke in verfcheiden gifte verdeeld s'morgens gehomen wierdt; zoo echter, dat men de laatfte een uur vöoi? het ontbyt gaf. Hier mede klom ik trapswyze op*

II. DEEfc. M en