Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VALLENDE ZIEKTE. fflt

jut dit altyd plaatsheeft; Pechlinus merkt reeds aan dat er Vrouwen zyn, welke hevig door deeze ziek' te aangedaan worden , en welker kinderen 'er es ter geheel bevryd van zyn; en ik ken zeer veele Kinderen, die, fchoon van Epileptique Ouders <re. booren, nooit eenig gevoel van deeze ziekte gehad hebben. Ik heb in verfchillende Ziekten de dochter opgepast van een Vader, die zeer lang voorzvn huwelyk de Epilepfie gehad had, en 'er ook eenige jaaren daar na aan geftorven was, en ik heb S %LêTngft£ ft'^kking by haar waar-

van dezelfde gedachten, dat diegeenen, die het ongeluk hebben, om door deeze ziekte aangedaan te worden om verfcheide redenen ongehuwd benoorden te blyven.

beft?' deEP'llePfi*Congenitaofaangeboorene oetretr, fchoon dezelve van den Hr. Boerbaave en van alle die geenen, die geloof flaan aan den invloed van de Verbeeldingskracht der zwpn^re vrouwen op haare vrucht, eenpaarig toegeltemd

£?f?V v-i ik/er,egter geen beS"P van maaken; zeits denk ik, datik'er de onmooglykheid zo klaar van zie, dat ik ze niet toeftemmen kan. De eemeenfehap tusfehen de Moeder en de vrucht is niet zo groot, als zommigen, die onkundig zyn van de wyze, waar op dezelve gefchiedt, zig wel verbeelden ; zy itrekt zig zelfs niet eens zo veruit, als de gemeenfchap,die 'er is tusfehen de Aarde,en de Plant, MnX* dcf1^ ^voed wordt; want tusfehen de ntri Vmchtis no§een vreemdlichaamge-

piaatst, de Placenta naamlyk of Moederkoek,het welk zyn voedzel van de Baarmoeder ontfangt door vaten welke geene gemeenfehap hebben met de vaten van de vrucht, die wederom haar voedzel ontfangt van de Moederkoek, door kleine vaatjes, welke het B 3 zei-

Sluiten