is toegevoegd aan uw favorieten.

Onfeilbaare geneeswijze der vallende ziekte [...] ter reddinge van vele ongelukkige Nederlanders, en vooral vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

598 VERHANDELING over de •

§ CXXXV. Twee zaaken worden'er, zo als mén ziet, vereischt ter geneezing van deeze Epilepfie. : het wegneemen naamelyk, of veranderen vaii de Epileptique gefchiktheid van de Harsfenen, of derzelver al te groote aandoenlykheid, en het voorkomen van alle oorzaaken, welke aanleiding kunnen geeven tot een Aanval. Ik zal met dit laatfte beginnen , te meer om dat 'er dikwyls niets meer vereischt wordt; want als men zo ver kan koomen, dat men geduurende eenigen tyd de Aanvallen ftuiten, of den tusfchentyd derzelver verlangen kan , worden de Zenuwen fterker, en verliezen die ongelukkige gefchiktheid. De Hr. Van Swieten beeft zeer wel aangemerkt , dat , gelyk 'er van de denkbeelden, welke men zig van tyd tot tyd niet te binnen brengt, eindlyk niets overig blyft, de gefchiktheid tot Epilepfie ook op dezelfde wyze èindlyk geheel vernietigd wordt, indien de Epilepti* que beweegingen niet wederom vernieuwd worden ; doch byaldien men integendeel alle de oorzaaken , welke een Aanval kunnen doen gebooren worden, niet geheel uit den weg ruimt, zynde allerllerkfte Specifique middelen geheel onnut, en al het goed, 't geen zy zouden kunnen doen, wordt wederom ten eerften vernietigd door het kwaad, 't geen de prikkelende oorzaaken te weeg bren-. gen; de werking derhalven van de geneesmiddelen hangt zeer veel af van de levenswyze ; ik zal uit dien hoofde eerst van deeze fpreeken, eer ik tot de Medicamenten overga.

§ CXXXVL Galenus (q) begreep zeer wel, van hoe veel gewicht dit was, enzynvoortreffelykConfult vooreen Epileptiq kind is niets anders dan een naauwkeurig yoorfchrift van levenswyze; zyn eerfte

raad

(tj) Propuero Epileptici) Confilium Charter, T. 10. Jt.