is toegevoegd aan uw favorieten.

Onfeilbaare geneeswijze der vallende ziekte [...] ter reddinge van vele ongelukkige Nederlanders, en vooral vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VALLENDE ZIEKTE. a2?

zelfs meer doordringend, noch hooger; doch zy is nog niet ifa gebruik, (z) zo dat de Faleriana tot dus Verrede eerde plaats bekleedt; het iste wenfchen, dat zy haaien rang in't kort verliezenzah Op de tweede vraag, of 'er naamlyk een onfeilbaar Specificum is, het welk Craton zo hartelyk voor zyn dood hoopte te vinden, (a) kan men zeer gerust neen antwoorden, en alle die geenen , welkè voorgee* Ven zodaanig een middel te bezitten , zyn of verwaande onkundigen , of fnoode bedriegers. Boerhaave drukt zig hier omtrent zeer wel uit: „ Men }; ziet, zegt hy ^ na dat hy alvoorens alle oorzaa,; ken, waar uit deeze : waal fpruiten kan, op. „ geteld heelt, hoe dwaas en verwaand de belofte is van die geenen, welke voorgeeven een „ onfeilbaar Specificum voor dezelve te bezitten". (b) De Hr. Fan Swieten bewyst dit zeer breed voeng in zyne Comment. over deezen Aphorifmus en Morgagni fpreekt 'er op dezelfde wyze over: „' De „ verfchillendheid der oorzaaken, zegt hy, toont „ de moeilvkheid zo wel als de verfchillendheid „ der geneezing". (c) De reden hier van is zeer klaar, want een onfeilbaar Specificum zou de kracht moeten bezitten, om de Zenuwen zo fterk en on-

(z) OpuCcula Patbologica Ohf. 74,

(a) „ Och of 'er iemand was, die voor myn dood „ my deeze Kwaal recht leerde kennen, en 'er my een „ onfeilbaar geneesmiddel voor aanwees". Epist."n7. ad Swingerum. Men kan zelfs uit zyne woorden'bejluiten, dat hy uit het nafpooren van de oorzaaken de hulpmiddelen hoopte te ontdekken, en niet dachtopeeu algemeen Specificum, en deeze manier van denken komt Zeerwel overeen met de wvsheid, kundigheid:, en het fchrander doorzicht van dien grooten Praktizyn.

{b) Apborifm. 1085.

CO Epist. 0. S aó-

P 3