Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*34 VERHANDELING over de

verfchillende Indicaticn, welke de verfchillende oorzaaken van de Vallende Ziekte vereifchen en daaruit ontegenzeggelyk aangetoond, dat dezelve in alle gevallen nadeelig is, behalven alleen in de zodaanigen, welke door zwaare gemoedsbeweegingen of gebooren, of op nieuw weder te voorfchyn gebracht worden; of die van eene hevige aandoening van pyn afhangen , welke men niet ten eerden overwinnen kan, en daar het gebruik van de Opium niet tegen ftrydt. Ik heb verfcheide jaaren geleden een meisje gezien, hetwelk uit hartzeer, door verliefdheid te weeggebraeht, in een allerelendigllen toedand geraakte.

Toen ik ontbooden wierd, had zy reeds zesendertig uuren gebraakt, of ten minden geduurige neigingen tot braaken gehad met doodlyke benaauwheden, doch deeze Toevallen waren zedert twee uuren bedaard, en gevolgd van twee zwaare ftuiptrekkingen, met verlies van kennis, daar of Epilepfie, of ylhoofdigheid uit ontftaat, het geen niet zeldzaam is in ftuiptrekkingen. Ik probeerde alle verzachtende middelen , Lavementen , halve baden, Aderlaatingen, Oleofa, doch te vergeefs; eindlyk , na dat zy agttien uuren in denzelfden ftaat doorgebracht had, begreep ik, dat niets haar eenige verligting zou kunnen toebrengen,dan eene fterke gifte van de Opium; ik liet haar derhalven aüe twee uuren dertig droppels (*) gebruiken,zo lang tot dat de Kwaal een weinig verminderde; met de tweede gift verdweenen de ftuipen; met de derde hield het braaken op , en met de zesde bedaarde de geweldige aandoening van het Zenuwgeftel geheel ; doch het Lichaam was zo zeer verzwakt , dat de Lyderes, welke daarenboven, zo dra de pynen bedaard waren, alle hulpmiddelen weigerde,

<"*) Waarfchynlyk van het Laud. Liquid. Sydenh.

Sluiten