is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de voornaamste oorzaaken van het overlyden van een zo groote menigte kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 J. BALLEXSERD,

eerst, omdat in deezen tyd de deelen van den Mond zo gevoelig zyn, dat zy het aanraaken van de Lepel naauwlyks kunnen verdraagen; en het geen, ten anderen, van nog meer waarde is , is, gelyk wy zo even gezegd hebben, toen wy deiMinnen een bekwaamen Leefregel, ter verligting cn verzagtinge van haar Zog voorfchreeven, dat men de hevigheid van het kwaad kan voorkoomen, de hinderpaalen wcgnccmcn, en op eene zagte en kragtdaadige wyzc het werk der Natuure bevorderen.

Ten deezen einde moet men, by de eerde ongemakken der Tandhaalinge, een begin maaken met het zuiveren der ccriie wegen ; vooreerst door het voedzel een weinig te verminderen, en vervolgens door het voorzigtig gebruik van zagte middelen, die een weinig buikopenende zyn. 'luis geene reden om te vreezen, door deeze handelwyze de kleine Lichaamen te zullen verzwakken, en in fiede van nut, hun nadeel toe te brengen. De byzondere oorzaak, de voornaame bron van alle de toevallen der Tandhaalinge, ontftaat doorgaans uit den tegcnlland der vaste deelen, die door de Overlaading toeneemt, In fiede, derbalven, van het gedrag te volgen van zo veele onvoorzigtige Minnen , die geen ander middel kennen om het fchreien haarer Kinderen te (tillen.