is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over alle soorten van schijnbaar gestorvenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verhandelingen over de fchijnbaar Geflorvenen^ 20$

„ geesten de werkzaamheid herroept welke zij „ verlooren hadden; maar gelijk nu deze kragt ge„ meen is aan alle geestrijke wateren, is het niet „ eene fpecifieke eigenfchap die onmiddeüjk het

vergift der (likdampen aantast, gelijk eenige Ge„ neesheeren zonder eenigen grond gefteld heb,, ben, dewijl dezelve onafhangelijk van dat vergift „ altijd kan werken, en dezelfde uitwerkfels op de „ dierlijke geesten voortbrengt; het Alkali fluor

heeft dus niets dat hetzelve van de overige mid„ delen onderfcheidt die deze zelfde kragt bezit„ ten". In de openlijke Vergadering van de Koninglijke Maatfchappij der Geneeskunde , den ze» ven - en - twintigflen Januarij 1778 te Parijs gehouden , las ook de Heer bucqüet eene Memorie over de Verftikten voor, waarin hij verfcheiden proefneemingen opgeeft om te bewijzen dat de rookende zuure geest van zeezout, de zuure geest van zwavel, de geest van azijn , en zelfs de Aether , benevens alle vlugge loogzouten, en eene menigte andere geestrijke geneesmiddelen, even gefchikt zijn om de Verftikten wederom bij te brengen als het zo geroemde Alkali volatile fluor. Uic de boven geplaatfte Verhandelingen van de Heeren gardane en troja blijkt ook dat deze beide Geneesheeren van gevoelen zijn dat het aanwenden van verfcheiden dezer middelen onverfcbillig is, ten minften dat het Alkali fluor geen bijzonder foorteüjk middel tegen de verftikking door den koolendamp mag genoemd worden (aj.

II. Dit

(«) Zie hier boven hladz. 94", 165 en volg. eniti. ghiS?,