is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur en geneeskundige verhandeling over de oorzaken, den aart, en de genezing der zenuwziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24° LAMBÈRTUS BICKE&

danige middelen in 't werk te pellen $ als welke ter bewaaring en herfteliing van de gezondheid der ingezetenen in 't algemeen ftrekken kunnen.

De Voorbehoeding in dit opzigt be-< fchouwende , en ieder dier oorzaaken nagaande , welke de Zenuwziektens iri ons Land zoo aanmerkelijk vermeerderd hebben, hoe veele maatregelen zouden 'er niet uittedenken zijn , waar door s' Lands Vaderen en de Regenten der bijzondere Steden zouden kunnen te weegbrengen , dat onze Landsgenooten voortaan voor die kv. aaien bewaart \ althans 'er minder onderhevig aan werden V Zouden zij niet,' in navolging der Vprften en Overheden van andere Landen, kragtdaadige wetten kunnen-inftelien,, om de uitipattende Weelde , pragt en overdaad' ie befnoeijen; . om de algemeene werkeloosheid te verbeteren ; om zoo veel bronnen, waaruit de gezondheidverwocftende hartstogten opwellen, te dempen; om het overbodig Thee-en Koffijdrinken afteichaffen of te verminderen; om zoo veele Kwakzalvers, Landloopers, Piskijkers, Sterrekijkers en andere fchadelijke wezens het verl open of toedienen van Medeeijnen yolftiekt te verbieden of hen

het