Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERDEDIGD. ig

aanduiden, dat dit voorrecht hen alleen, niét uitfluiting van anderen, zoude raken: 'twordt hen beloofd, maar anderen niet ontzegd: men kan dierhalven alleen dit hellen, dat wy niet aangetekend vinden, dat de belofte van onfeilbaarheid ook aan anderen, behalven de Apostelen, is gegeven: maar kan men, om dat iets niet befchreven is , daaruit met grond befluiten , dat het geen plaats hee t gehad ? zulk befluit zou alleen dan doorgaan , wanneer 'er voldoende redenen waren-, waarom dit of dat niet konde verzwegen worden: dit geve' ik dan wel toe, dat wy niet lezen, dat andere Christenen van den eerften -tyd, b?halven de Apostelen; de belofte van onfeilbaarheid gehad hebben, maar daarom kan ik echter niet aannemen, dat gene anderen die gave zouden hebben bezeten.- vooral omdat men gene dringende redener! kan opgeven, waarom zulks uitdrukkeJyk moest zyn aangetekend geworden: men zal welzeggen, dat, byaidien 'er gene bewyzen, of kentekenen van iemands onfeilbaarheid waren , •de eerfte Christenen buiten ftaat geweest zyn, om dezelve den eenen of anderen toetekennen: 'dit is buiten tegenfpraak ;■ maar moeften die bewyzen cn kentekenen juist befchreven worden , vooral om tot. onzen tydi toe bewaard te worden? moest men juist fdmftclyk weten, dat iemand de belofte, van dat voorrecht te zullen bezitten, ontfangen had? dit volgt niet! men

kon

Sluiten