Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERDEDIGD. 139

door doch zou zy ook met meer overtuiging des gemoeds en y ver, de boodfchap van 's Heilands Opftanding by Zyne Apostelen hebben gebracht. Maria was dan verzekerd, naar myne ge da elite, dat haar Heer leefde, en voor hare ogen ftond : zulke verklaring kan dierhalven alleen echt zyn, welke deze hare overtuiging veronderftelt, en volgens welke het aanraken een gevolg dier overtuiging was. Daar is er, om van andere uitleggingen niette fpreken , welke willen , dat Jefus in de veertig dagen na zyne Opftanding dikwerf ten Hemel zoude zyn gevaren, zo dat de Heiland nu ook zoude gereed geftaan hebben om op te varen, doch dat Maria Jefus hier in zoude hebben willen weerhouden , waar op Hy haar zoude te gemoet gevoerd hebben, zyt niet ongerust, ik vare wel op, maar gy zult my evenwel nog wederzien; zeg myne Leerlingen, dat ik nu wel opvaar, maar dat ik ze nog iets te zeggen heb, en ontmoeten wil: doch, daar de veronderftelling van 'sHeilands herhaalde Hemelvaart in die veertig dagen my op enen onzekeren grond fchynt te rusten , kan ik die verklaring niet aannemen; men heeft, naar myne gedachte, het gezegde van den Heiland dus te begrypen: dat, gelyk iemand een'vriend'of nabeftaanden, welken hy voor verloren hield, en dus nimmer dacht weder te zien, op het onverwachtst aantreft, hem omjaelst, en in ene

ver-

Sluiten