is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXIVste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leetjwar

ben.

80 Tegenwoordige Staat

hebbende in haar rechterhand een uicflaand Lint, waarop'het volgende devys:

In fpaarzaamheid koom ik ontmoeten, Ttrwyl ik draag de beurs van 'c Land. Ik fchop verkwisting met myn voeten, En geef aan Rekenkunst 't verftand, Die vlytig hoort naar myn beveelen. Om 't geld naar Lands wet uit te deeleir.

B. Idema.

Ook is deeze kamer de verblyfplaats voor den Kommies enBoode van de Edele Mogende Heeren Rekenmeesters. Uit deeze kamer gaat men, door eene deur, in de Rekenkamer zelve, zynde een ruim vertrek, hebbende van boven een fraay gefchildcrd plafon, en uitzigt door twee kozynen op de Voorftraat; de Schoorfteen van dit vertrek is voorzien met een fraay gcfchilderd Schoorftccnfluk. —— Nog heef:: men in dit vertrek eene rafel, die overdekt is met een groen lakens fpreed, in welks midden fierlyk geborduurd is het Wapen der Provincie, en om deeze tafel de zitplaatfen der Edele Mogende Heeren Rekenmeesters en van derzelver Secretaris , als mede een fraay gemaakte Stoel voor den Stadhouder. Ook vindt men in dit

vertrek een ftaand Uurwerk'. ■ Door

eene andere deur uit dit vertrek gaande, komt men weder in den reeds gemclden gang, aan welks einde een kleine binnenplaats is met een keuken voor den oudften Kamerbewaarder; aan de overzyde van deezen gang zyn twee Kamers, die gebruikt worden tot bewaaring