is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXIVste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WËSTEltQO.

430 Tegenwoordige Staat

poort en een gedeelte der plantagie. De omtrek van dit dorp (trekt zich zeer wyd uit, en bevat wel zeven terpen of heuvelen , en 56 ftemdraagende plaatfen, meerendeels omringd met fchoon bouwland , vooral naar den kant van Menaldum en Baajum ; doch naar dien van Schmgen, en in de poelen, die aan de Menaamer mieden grenzen, ligt veel laag weidland.

it. SCHINGEN, zo men meent, van Dronryp afgefcheurd, wegens 'c oude en eertyds hevige gefchil over 't voorgaan ten offer, en dus Schingen, by verkortinge, gehee. ten voor Scheidingen. Men vindt hier maar 12 ftemdraagende plaatfen : weleer had men hier de State Wobbema ten Zuiden der kerk; doch dezelve is reeds federt lang geheel vernietigd, en in eene enkele boereplaats veranderd. Deeze State werd, te gelyk met het Blaauwhuis, in 'tzelfde jaar, naamelykin 1548, gefticht. Ook had men hier voorheen nog eene andere plaats van aanzien, Stéhoudersgenoemd. Van dit dorp loopt eene binnenvaart naar de trek* vaart; doch met rydtuigen kan men van Sweins, Peins, Dronryp en Menaldum in dit dorp alleen komen door de landen en menigvuldige hekken.

12. SLAPPETERP, 't kleinfte dorp der Grieteny, als hebbende maar 7 ftemmen: door dit dorp loopt een rydweg, dien men kan gebruiken van en riaar Peins of Berlikum, terwyl 'er ook eene fchipvaarc is, die in de Schingervaart uitkomt.

13. By