is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXIVste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WFSTEB.'

ao.

Franeke-

ItADEEL.

432 Tegenwoordig? Staat II. Franekeradeel.

D

e tweede Grieteny van Westergo is Franekeradeel, aldus genoemd naar de ftad Franeker , die midden in dezelve ligt. Deeze Grieteny grenst ten Oosten aan Menaldumadeel en Baarderadeel, ten Noorden aan Barradeel, ten Westen gedeeltelyk aan die Grieteny en aan Wonzeradeel, en ten Zuiden aan Wonzeradeel en Hennaarderadeel; wordende meerendeels, door op de kaart aangeweezen fcheidlinien, van voornoemde Grietenyen gefcheiden. Voor het grootfte deel ligt deeze Grieteny in den Slagtedyk beflooten , doch Herbajum en Midlum daar geheel buiten. De landeryen zyn hier over \ geheel goed, doch merkelyk onderfcheiden ; dus heefc men in de nabuurfchap van Midlum buitengewoon fchoone vruchtbaare terp-akkers , hoedanige men 'ook, hoewel van minder aanzien , by Dongjum, Httzum en Achlum vindt; ook treft men hier alomme veel goed bouwland aan; doch de klei is over 't algemeen van een zeer ftyven aard , en beter gefchikt tot uitneemend weidland. Ondertusfchen ligt in deeze Grieteny ook nog veel laag land, dat 's Winters onderloopt, en niet dan door inpolderinge kan verbeterd worden; gelyk , voor weinig jaaren, met een zeer goeden uitilag is gedaan by Dongjum; zynde aldaar de poel, gemeenlyk hec Dongjumer meer genoemd, uitgemaalen, en benevens veel ander nabuurig laag land binnen goede molendyken beflooten.

De