Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Franc-

U.ZU,

498 Tegenwoordige Staat

._/^Jfoo onlangs verfcheyden onlusten ende dispuyten, by eenige Geinterresfeerde Edelen ende Eygen-erfden der Steede Franeker , als Requir. zyn gemoveert, over de Raedsbeftellinghe en verloop der Finantie, fampt belastin» ghe van Stads Comptoiren aldaer, ende defelve fwarigheden, niet tegenftaende eenige Conferentien tusfchen de voorfz. Requir. ende de Magiltraet , beneffens de Gefwooren Gemeente derfeiver Stadt gehouden, niet hebben konnen worden gheasfopieert, ende fulx nochtans op 't hooghfte, tot voorkominge va» verder verwyderinge nodigh is, op dat tusfchen parthien onderlinghe Vrundfchap ende eenigheidt worde gecultiveert. Soo ist, dat wy ondergefchrevene voor ons felfs, ende als reïpective Gecommitteerde van den Magiflraet, fampt gefwooren Ghemeente der voorfz. Stadt Franeker ter eenre , ende van weghen de Edelen ende Eygenerfden aldaer ter andere zyden, hebben verfocht ende gebeden, fyne Furstl. Doorl. Prins Willem Frederick, Furst tot Nasfouw, Stadthouder ende CapiteinGenerael over Frieslandt: Ende de Heeren Carolus van Roorda, Oeno van Groveftins, ende Junius Alema: ( de Heere Dirck van Baard, Mede Gecommitteerde, ahfent zynde) als fpeciaelik daer toe van het Collegie der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Frieslandt gecommiteert, by Refo. lutie van den derden July, ende den fevenden Novembris, beyde laestleden, de moeyte op fich te willen neemen, om een vasten voet ende beraeminge van een Raedsbeltellinge in

onfe

Sluiten