Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND, 499

onfe Stadt, als mede eenighe poincten ende voorflaeghen tot Redres van de Finantien in te Hellen,die wy alle aennemen ende beloven, foo voor ons felfs ende in ons qualiteic, Heilichlick te fullen naekomen, ende ons daernae pracife reguleeren; hebbende tot meerdere verfcekeringe fulx met een folemneelen Eed in handen van fyn Hoochgeborene Furftel. Doorl. ende de welgemelte Heeren Commisfarien voor het ver. teekenen defes bevesticbt: Moogende lyden, dat tegens de Contraventeurs, als tegen Perturbateurs van de gemeene ruste, worde geprocedeert; zvnde defe Acte op ons verfoeck in het Recesboek der meergemelte Heeren Gedeputeerde geinfereert, ende aldaer by ons verteekent.

Onderftond onfe handen

Actum den 20 November 1657.

Petrus Schotanus Apoteker. A. Verhel. Corn. Ghemmenich. Agge Eydfes.

Jan Claesfen de Backer. Dominicus Stapert. Lolle Pytters. Pytter Simens Wein.

Hendrik Lieuwes. Joh. Arcerius.

Joh. Verhel.

Ingevolge dit verzoek zag men eerlang de navolgende Raadsbeftelling te voorfchya komen.

li 4 Arci'

Frans* her.

Sluiten