Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frame-

KER. .

50Q Tegenwoordige Staat

Articulen Ende voet van RAEDTS-BESTELLINGHE der ftede Franeker.

Syne Furftelycke Doorl. Prins Willem Frednc, Furst toe Nafiauw, Stadthouder ende Capitain Generael van Vrieslandt : de Heeren Carolus Tvoorda, Oene van Groveftins ende Jumus Alema : (de Heere Dirgk van Baerd abfent zynde ) by het Collegie der Ed, Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Vrieslandt Gecommitteert zynde, op het verfoeck by Eedelen ende Eygen-erfden der ftede Franeker, aen haer Ed. Mog. fchriftelyk gedaen , volgens twee diftincte Refolutien van den 3 July ende den 7. iN'ovembris, beyde laeft leden, fampt by Solemneele Acte van verfoeck ende Submislie, in dato den 20 defes in het Recesboek van het voorfz. Collegie geregiftreert, om d' onluften ende difpuiten, over de Raedtsbeitellinghe ende verloop van de Finantien in de voorfz. Stadt ontrefen, ende in fwangh gaende,te asfopieren ende wegh te némen;hebben, nae gedaene befchryvinge van Parthien , examinatie van wederfyds deductien ende debatten, ende daer over verfcheiden gehouden Confèrentien, met gemeen Advys geconcipieert ende . ingeftelt, hier nac volgende voet ende Beraeminge; waer nae Parthien ende de Inghefetenen der Itede Franeker, van nu. voortaen haer in \

point

Sluiten